CURS ONLINE DE COORDINADOR DE BENESTAR I DELEGAT DE PROTECCIÓ EN CENTRES EDUCATIUS

curs coordinador benestar

CONVOCATÒRIES CURS 2022/23

Programem diverses convocatòries durant el curs escolar:

 • OCT (Inici: 04/10/22)
 • NOV (Inici: 29/11/22)
 • GEN (Inici: 31/01/23)
 • MAR (Inici: 07/03/23)
 • MAI (Inici: 03/05/23)
 • JUL (Inici: 04/07/23)

 

També organitzem edicions a mida personalitzant dates del curs per a grups de més de 5 docents d’un mateix centre educatiu.

 

PRÒXIM INICI: JULIOL

 • 04/07/23 a 31/07/23 (1 mes | 45 hores)

 

Matrícula oberta: reserva aquí la teva plaça

 

GARANTIR UN ENTORN SEGUR A NENS I ADOLESCENTS

La major part de la nostra infància i adolescència transcorre en el centre educatiu i en menor mesura, en els espais d’oci, esport i temps lliure.

Garantir als nostres nens i adolescents un entorn segur, entès com aquell que respecti els drets de la infància i promogui un ambient protector físic, psicològic i social, inclòs l’entorn digital; és una obligació de totes aquelles persones que actuen tant en l’àmbit de la docència com en la cura i assistència de la nostra infància i adolescència.

A l’empara de la llei de protecció integral a la infància i l’adolescència enfront de la violència, es pretén treballar en els centres educatius a través del concepte de bon tracte, que és aquell que, respectant els drets fonamentals dels nens i adolescents, promou activament els principis de respecte mutu, dignitat de l’ésser humà, convivència democràtica, solució pacífica de conflictes, dret a igual protecció de la llei, igualtat d’oportunitats i prohibició de discriminació.

Per a això, la Llei crea les figures del Coordinador de benestar i el Delegat de protecció a fi d’ajudar a la sensibilització contra el rebuig a tota forma de violència contra la infància i adolescència.

A través d’aquest curs, s’adquiriran les eines i habilitats necessàries a fi d’establir mesures de prevenció contra la violència en qualsevol de les seves manifestacions dins i fora del centre educatiu, afavorir en les famílies les eines necessàries per a l’exercici d’una criança positiva i millorar la participació dels nens i adolescents. És objectiu d’aquesta formació garantir l’erradicació i protecció enfront de qualsevol mena de discriminació.

Amb aquesta formació, els docents podran procedir eficaçment amb la detecció de la violència en qualsevol de les seves manifestacions, posant en marxa els protocols necessaris de formació, implantació i implementació necessaris per al seu abordatge d’una forma transversal des de la prevenció i la dotació d’eines a tota la comunitat educativa. I tot això, dins del marc dels objectius de desenvolupament sostenible que estableix l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

 

MODALITAT

Modalitat: 100% online.

 

A QUI ES DIRIGEIX

Aquest curs està dirigit a un ampli perfil de persones interessades en educació, que exerceixin o estiguin relacionades amb la pràctica educativa (de totes les etapes educatives), així com a qualsevol altra persona interessada en el tema.

 

DESCRIPCIÓ

Curs 100% online per a professionals de l’ensenyament interessats en la protecció de la infància i adolescència o en capacitar-se per a ser els futurs coordinadors de benestar i delegats de protecció dels centres educatius i/o espais d’oci, esport i temps lliure.

El Curs online de Coordinador de benestar i Delegat de protecció en centres educatius inclou:

 • Accés a un exclusiu entorn d’aprenentatge e-learning dissenyat perquè puguis aprendre amb total flexibilitat i interactivitat, disponible les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana.
 • Continguts exclusius de gran qualitat adaptats a l’era digital desenvolupats per professionals amb una sòlida experiència en el sector educatiu.
 • Continguts actualitzats sotmesos a una avaluació i adaptació contínua, subjectes a revisions periòdiques per part del nostre equip docent.
 • Nombrosos recursos per al teu aprenentatge en diferents formats.
 • Tasques perquè puguis practicar/reflexionar sobre els continguts apresos.
 • Projecte final per treballar les habilitats i coneixements adquirits durant els mòduls teòric-pràctics.
 • Diferents fòrums per reflexionar/comentar/resoldre qüestions sobre el curs.
 • Tutor responsable de guiar-te, orientar-te i recolzar-te durant el teu període d’aprenentatge, així com de resoldre totes les teves qüestions i dubtes.
 • Continguts del curs descarregables en format PDF.

¿Tienes alguna duda o consulta? Permítenos ayudarte

 

OBJECTIUS

Principals objectius del Curs online de Coordinador de benestar i Delegat de protecció en centres educatius:

 • Detectar i prevenir els indicis d’abús i maltractament, assetjament escolar, ciberassetjament, assetjament sexual, violència de gènere, violència domèstica, suïcidi, autolesió i qualsevol altra forma de violència generat en infància i adolescència.
 • Aprendre a gestionar i implementar mesures de prevenció, actuació en el nivell educatiu, suport familiar, serveis socials, sanitat, regulació de la publicitat, xarxes socials, justícia, entre altres tendents a la protecció de la infància i adolescència.
 • Promoure i donar suport a la labor educativa de les famílies a través del bon tracte, la criança positiva, l’adquisició de competències emocionals, de negociació i resolució de conflictes.
 • Aprendre a elaborar, desenvolupar i avaluar projectes educatius integrals de cultura de pau i no violència dirigits a la prevenció de la violència.
 • Fomentar la participació de tots els integrants de la comunitat educativa mitjançant l’impuls d’accions educatives coordinades.
 • Impregnar la convivència del centre amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030: 3, 4, 5, 10, 12, 16 i 17 relatius respectivament, a salut i benestar, educació de qualitat, igualtat de gènere, reducció de les desigualtats, producció i consum responsable, pau, justícia i institucions sòlides, i aliances per a aconseguir els objectius.

 

PROGRAMA

Continguts del programa del Curs online de Coordinador de benestar i Delegat de protecció en centres educatius:

Mòdul 1: Les noves figures per a la protecció d’infància i adolescència. Normativa i conflictologia.

1. Marc normatiu de la protecció de la infància i adolescència en el centre educatiu.
1.1. Introducció.
1.2. Marc normatiu.
1.3. Interès superior del menor.
1.4. Els nens i adolescents (menors) com a subjectes de drets i obligacions.
1.5. Sistema de protecció del menor.
1.6. Normativa d’educació aplicada al Coordinador de benestar.
1.7. Responsabilitat penal del menor.
1.8. Violència de gènere.

2. El conflicte en els centres educatius i la detecció de la violència.
2.1. Conflictologia.
2.2. El conflicte i la seva gestió en la institució escolar.
2.3. Conflictes escolars derivats de l’ús d’internet.
2.4. Violència entre iguals i violència de gènere.
2.5. Mesures d’atenció a la diversitat en la gestió dels conflictes.
2.6. Detecció de la Violència filio-parental i el seu impacte en l’educació.
2.7. Violència i esport. Detecció i com afecta en les relacions i conflictes en l’àmbit de l’esport escolar.

3. Les figures del Coordinador de benestar i Delegat de protecció.
3.1. Introducció i incorporació de l’Agenda 2030.
3.2. Funcions i competències.
3.3. Diferències amb altres figures: orientador, coordinador de convivència i el mediador.
3.4. Protocols d’actuació.

Mòdul 2: Eines per a la millora de la convivència educativa.

1. Comunicació eficaç i eficient orientada a les figures de Coordinadors de benestar i Delegats de protecció.
1.1. Comunicació. Definició i procés.
1.2. El procés de la informació. La realitat i els seus filtres.
1.3. Sistemes de representació i percepció de la realitat.
1.4. Comunicació eficient.
1.5. Les distorsions cognitives i el llenguatge. Els beneficis de parlar en positiu.

2. Mediació i altres mètodes adequats de gestió de conflicte en el centre educatiu.
2.1. Mediació i MASC (Mètodes Adequats de Solució de Controvèrsies): concepte, habilitats i beneficis per al centre educatiu.
2.2. Aplicacions de la CNV a les relacions amb els altres.
2.3. Practiques restauratives. Característiques i tipus.
2.4. El cercle restauratiu.
2.5. La reunió restaurativa.

Tasca Pràctica 1.

Mòdul 3: Pla de convivència i protocols.

1. La convivència escolar. Finalitat i contingut del Pla de Convivència.
1.1. Concepte i aspectes de la convivència escolar.
1.2. Finalitat i objectius de la convivència escolar.
1.3. Anàlisi del centre i la seva convivència.
1.4. Establiment d’objectius després de l’avaluació.

2. El procés d’elaboració del Pla de Convivència.
2.1. Legislació europea, nacional i autonòmica a l’hora d’elaborar un Pla de Convivència.
2.2. Fases de l’elaboració del Pla de Convivència.
2.3. Plans d’acció per a la convivència i protocols.
2.4. Difusió, seguiment i avaluació del Pla de Convivència.

3. Protocols a desenvolupar pel Coordinador de benestar.
3.1. Protocols dirigits a promoure plans de formació sobre prevenció, detecció precoç i protecció dels nens i adolescents, dirigits a la comunitat educativa (professorat, famílies i PAS).
3.2. Protocol de detecció de violència.
3.3. Protocol de mediació i mètodes adequats de resolució de conflictes.
3.4. Protocol per a la prevenció del suïcidi en nens i adolescents.

Projecte Final.

 

METODOLOGIA

Sistema d’aprenentatge centrat en l’alumne basat en exclusius continguts de gran qualitat, adaptats a l’era digital, i tasques eminentment pràctiques que t’ajudaran a practicar i comprendre els continguts treballats en les diferents unitats.

Podràs connectar-te a l’entorn d’aprenentatge quan vulguis i on vulguis, sense desplaçaments i amb un horari 100% flexible. Els continguts estaran disponibles des del primer dia de curs; cada unitat inclou un Test de progressió, així com tasques que incorporen diferents recursos pensats per a un aprenentatge àgil i eficaç.

El curs es tanca amb la realització d’un Projecte final, que pot ser implementat en un context d’aula, en el qual es plasmaran i demostraran les competències teòriques i pràctiques adquirides durant el curs.

Un Tutor amb una sòlida experiència en el sector educatiu t’acompanyarà durant tot el procés d’aprenentatge encarregant-se de la facilitació del curs i oferint-te, a cada moment, les indicacions necessàries perquè puguis avançar i finalitzar la formació amb èxit.

 

AVALUACIÓ

Per superar amb èxit el Curs online de Coordinador de benestar i Delegat de protecció en centres educatius hauràs d’aconseguir una nota igual o superior a 70/100 a partir dels resultats obtinguts en:

 • Tasca Pràctica 1 (30%).
 • Projecte Final (70%).

 

A més, hauràs de complir amb els següents requisits:

 • Completar tots els continguts del curs, inclosos els Test d’Unitat.
 • Superar tots els Test Final de Mòdul (Nota igual o superior a 70/100).
 • Entregar totes les Tasques Pràctiques.
 • Aprovar el Projecte Final (Nota igual o superior a 70/100).

 

EQUIP DOCENT

Direcció del curs i Tutorització:

 • Mª Dolores Hernández: Llicenciada en Dret. Màster en mediació. Advocada i Mediadora. Especialitzada en mediació escolar.
 • Nuria Mª Calvo: Llicenciada en Dret. Procuradora i Mediadora. Coach educativa. Especialitzada en mediació escolar.

 

TITULACIÓ

Curs reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya vàlid com a formació permanent del professorat d’ensenyament no universitari segons l’ordre ENS/248/2012 de 20 d’agost.

De la mateixa manera, aquest curs comptabilitza per acreditar la capacitació en l’ús de les Tecnologies digitals i activar el Perfil de competència digital docent (sempre que reuneixis amb la resta de requisits) segons la resolució ENS/1128/2016, de 26 d’abril, dels perfils professionals dels llocs de treball específics en centres educatius públics dependents del Departament d’Educació i el procediment de capacitació professional per ocupar-los i la posterior modificació ENS/1386/2016, de 27 de maig.

Aquest curs té els mateixos efectes administratius per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Educació, sempre i quan es realitzin posteriorment a la data d’expedició del títol d’accés a la docència (vàlid per a oposicions, sexennis, estadis, concurs de trasllats…).

Els alumnes que superin el curs rebran un certificat del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

 

COBRAMENT DEL MES DE JULIOL PER AL PROFESSORAT SUBSTITUT

La normativa del nomenament del mes de juliol 2023 (la pots consultar a la Web del Departament d’Educació) inclou els següents requisits:

 • Haver prestat sis o més mesos de serveis com a substitut fins al 30 de juny de 2023, en centres docents públics i serveis educatius dependents del Departament d’Educació, sempre que hagin treballat, com a mínim, 1 dia durant els mesos d’abril, maig o juny de 2023.
 • Es rebrà un nou nomenament corresponent al mes de juliol de 2023.
 • És necessari realitzar un curs de formació durant el mes de juliol de 2023, excepte aquelles persones que participin en oposicions per ingressar als cossos docents.

 

Aquest curs és de 45 hores, té convocatòria al mes de juliol de 2023 i està reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, segons l’ordre ENS/248/2012. És, per tant, vàlid pel nomenament i cobrament del mes de juliol 2023.

 

FORMACIÓ BONIFICABLE

Aquest curs compleix amb tots els requisits establerts per ser 100% bonificable a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE).

Totes les empreses privades o de capital mixt, amb independència de la seva grandària i sector, que tinguin assalariats en la seva plantilla que cotitzin per formació professional, disposen d’un crèdit exclusivament destinat a la formació dels seus treballadors i podran fer-ho efectiu mitjançant l’aplicació de bonificacions en les cotitzacions a la Seguretat Social. Si aquest crèdit no és utilitzat per l’empresa l’any natural, es perd.

Si ets un professional en actiu d’un centre privat o concertat, consulta a la teva escola la possibilitat de realitzar aquest curs mitjançant aquest sistema de bonificacions. Et facilitarem l’assessorament necessari i podem encarregar-nos de tots els tràmits i gestions.

 

PREUS

El preu del Curs online de Coordinador de benestar i Delegat de protecció en centres educatius és de 210 € (Afiliats) o 235 € (No afiliats).

Pots fraccionar el pagament en 2 quotes: en cas d’estar interessat, ingressa el 50% de l’import del curs mitjançant transferència i, posteriorment, t’enviarem un document de finançament per a domiciliar el segon pagament a 30 dies sense interessos.

 

INSCRIPCIONS

Si estàs interessat en inscriure’t, envia’ns emplenat el següent Formulari d’inscripció.

Com a mètodes de pagament, pots triar entre:

 • Targeta dèbit/crèdit.
 • Bizum.
 • Transferència bancària.

 

Una vegada rebem l’ingrés, t’enviarem un e-mail de confirmació i donarem per finalitzat el procés d’inscripció.

El mateix dia d’inici del curs rebràs un correu de benvinguda amb tota la informació necessària per a iniciar la teva formació.

Ens reservem el dret de cancel·lar la celebració del curs quan no s’aconsegueixi el nombre mínim d’alumnes establert. En aquest cas, es retornaria l’import total abonat.

 

GARANTIA DE QUALITAT

Prova el nostre curs sense compromís durant 10 dies i, si no s’ajusta a les teves necessitats o consideres que no és el que estaves buscant, et retornem íntegrament els diners.

Devolució vàlida durant els 10 primers dies des de la data d’inici del curs, condicionada a no haver completat més de 2 Unitats ni haver lliurat cap Tasca.

Prova els nostres cursos sense compromís durant 10 dies!

 

SOL·LICITUD D’INFORMACIÓ

Envia’ns el següent formulari i en un termini inferior a 24 hores t’enviarem tota la informació sol·licitada (comprova la safata de «promocions» o «correu no desitjat» del teu correu electrònic).