CURS ONLINE DE COORDINADOR DE BENESTAR I DELEGAT DE PROTECCIÓ EN CENTRES EDUCATIUS

curs coordinador benestar
DURACIÓ
TITULACIÓ

CONVOCATÒRIES CURS 2024/25

Iniciem convocatòries tots els mesos de l’any a excepció del mes d’agost.

També organitzem edicions a mida personalitzant dates del curs per a grups de més de 5 docents d’un mateix centre educatiu.

 

PRÒXIMS INICIS

Obert el termini d’inscripció de les següents convocatòries:

 • 03/09/24 a 03/11/24 (2 Mesos – 45 Hores)
 • 01/10/24 a 01/12/24 (2 Mesos – 45 Hores)

Matrícula oberta: reserva aquí la teva plaça

 

GARANTIR UN ENTORN SEGUR A NENS I ADOLESCENTS

El paper del Coordinador de benestar i Delegat de protecció en els centres educatius és de vital importància per a promoure el benestar i la seguretat dels alumnes. Aquesta figura exerceix un rol clau en la protecció i cura integral dels alumnes, garantint un ambient escolar segur i favorable per al seu desenvolupament.

És responsable de coordinar i supervisar les accions i programes relacionats amb la salut emocional i el benestar psicosocial dels alumnes. Treballa en estreta col·laboració amb l’equip docent i el personal de suport per a identificar possibles situacions de risc o dificultats que puguin afectar el benestar dels alumnes. També ofereix orientació i suport als estudiants que necessitin atenció especialitzada, assegurant que es proporcionin els recursos i serveis adequats.

D’altra banda, té la responsabilitat de vetllar per la seguretat i el respecte dels drets dels alumnes, així com de garantir el compliment de les polítiques de protecció i prevenció d’abús i assetjament escolar.

El Coordinador de benestar i Delegat de protecció treballa per a assegurar un ambient escolar segur, inclusiu i respectuós per a tots els alumnes. La seva labor no només es centra en la prevenció i atenció de situacions de risc, sinó també en la promoció de valors com el respecte, l’empatia i la tolerància entre els membres de la comunitat educativa.

Per tot això, la Llei crea la figura del Coordinador de benestar i el Delegat de protecció a fi d’ajudar a la sensibilització contra el rebuig a tota forma de violència contra la infància i adolescència.

Amb aquest curs adquiriràs les eines i habilitats necessàries per a procedir eficaçment amb la detecció de la violència en qualsevol de les seves manifestacions, posant en marxa els protocols necessaris de formació, implantació i implementació necessaris per al seu abordatge d’una forma transversal des de la prevenció i la dotació d’eines a tota la comunitat educativa. I tot això, dins del marc dels objectius de desenvolupament sostenible que estableix l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

 

MODALITAT

Modalitat: 100% online (asíncron).

 

A QUI ES DIRIGEIX

Aquest curs està dirigit a un ampli perfil de persones interessades en educació, que exerceixin o estiguin relacionades amb la pràctica educativa (de totes les etapes educatives), així com a qualsevol altra persona interessada en el tema.

 

DESCRIPCIÓ

El Curs online de Coordinador de benestar i Delegat de protecció en centres educatius et proporcionarà els coneixements, habilitats i estratègies necessàries per a capacitar-te com a coordinador de benestar i delegat de protecció d’un centre educatiu i/o espais d’oci, esport i temps lliure.

El nostre mètode és eficaç, adaptat a les teves necessitats i altament flexible perquè puguis compaginar la teva formació amb la teva vida personal i professional. El curs inclou:

 • Accés a un exclusiu entorn d’aprenentatge e-learning dissenyat perquè puguis aprendre amb total flexibilitat i interactivitat, disponible les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana.
 • Continguts exclusius de gran qualitat adaptats a l’era digital desenvolupats per professionals amb una sòlida experiència en el sector educatiu.
 • Continguts actualitzats sotmesos a una avaluació i adaptació contínua, subjectes a revisions periòdiques per part del nostre equip docent.
 • Nombrosos recursos per al teu aprenentatge en diferents formats.
 • Tasques perquè puguis practicar/reflexionar sobre els continguts apresos.
 • Projecte final per treballar les habilitats i coneixements adquirits durant els mòduls teòric-pràctics.
 • Diferents fòrums per reflexionar/comentar/resoldre qüestions sobre el curs.
 • Tutor responsable de guiar-te, orientar-te i recolzar-te durant el teu període d’aprenentatge, així com de resoldre totes les teves qüestions i dubtes.
 • Continguts del curs descarregables en format PDF.

Tens algun dubte o consulta? Contacta sense compromís!

 

OBJECTIUS

Principals objectius del Curs online de Coordinador de benestar i Delegat de protecció en centres educatius:

 • Detectar i prevenir els indicis d’abús i maltractament, assetjament escolar, ciberassetjament, assetjament sexual, violència de gènere, violència domèstica, suïcidi, autolesió i qualsevol altra forma de violència generat en infància i adolescència.
 • Aprendre a gestionar i implementar mesures de prevenció, actuació en el nivell educatiu, suport familiar, serveis socials, sanitat, regulació de la publicitat, xarxes socials, justícia, entre altres tendents a la protecció de la infància i adolescència.
 • Promoure i donar suport a la labor educativa de les famílies a través del bon tracte, la criança positiva, l’adquisició de competències emocionals, de negociació i resolució de conflictes.
 • Aprendre a elaborar, desenvolupar i avaluar projectes educatius integrals de cultura de pau i no violència dirigits a la prevenció de la violència.
 • Fomentar la participació de tots els integrants de la comunitat educativa mitjançant l’impuls d’accions educatives coordinades.
 • Impregnar la convivència del centre amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030: 3, 4, 5, 10, 12, 16 i 17 relatius respectivament, a salut i benestar, educació de qualitat, igualtat de gènere, reducció de les desigualtats, producció i consum responsable, pau, justícia i institucions sòlides, i aliances per a aconseguir els objectius.

 

PROGRAMA

Continguts del programa del Curs online de Coordinador de benestar i Delegat de protecció en centres educatius:

Mòdul 1: Les noves figures per a la protecció d’infància i adolescència. Normativa i conflictologia.

1. Marc normatiu de la protecció de la infància i adolescència en el centre educatiu.
1.1. Introducció.
1.2. Marc normatiu.
1.3. Interès superior del menor.
1.4. Els nens i adolescents (menors) com a subjectes de drets i obligacions.
1.5. Sistema de protecció del menor.
1.6. Normativa d’educació aplicada al Coordinador de benestar.
1.7. Responsabilitat penal del menor.
1.8. Violència de gènere.

2. El conflicte en els centres educatius i la detecció de la violència.
2.1. Conflictologia.
2.2. El conflicte i la seva gestió en la institució escolar.
2.3. Conflictes escolars derivats de l’ús d’internet.
2.4. Violència entre iguals i violència de gènere.
2.5. Mesures d’atenció a la diversitat en la gestió dels conflictes.
2.6. Detecció de la Violència filio-parental i el seu impacte en l’educació.
2.7. Violència i esport. Detecció i com afecta en les relacions i conflictes en l’àmbit de l’esport escolar.

3. Les figures del Coordinador de benestar i Delegat de protecció.
3.1. Introducció i incorporació de l’Agenda 2030.
3.2. Funcions i competències.
3.3. Diferències amb altres figures: orientador, coordinador de convivència i el mediador.
3.4. Protocols d’actuació.

Mòdul 2: Eines per a la millora de la convivència educativa.

1. Comunicació eficaç i eficient orientada a les figures de Coordinadors de benestar i Delegats de protecció.
1.1. Comunicació. Definició i procés.
1.2. El procés de la informació. La realitat i els seus filtres.
1.3. Sistemes de representació i percepció de la realitat.
1.4. Comunicació eficient.
1.5. Les distorsions cognitives i el llenguatge. Els beneficis de parlar en positiu.

2. Mediació i altres mètodes adequats de gestió de conflicte en el centre educatiu.
2.1. Mediació i MASC (Mètodes Adequats de Solució de Controvèrsies): concepte, habilitats i beneficis per al centre educatiu.
2.2. Aplicacions de la CNV a les relacions amb els altres.
2.3. Practiques restauratives. Característiques i tipus.
2.4. El cercle restauratiu.
2.5. La reunió restaurativa.

Tasca Pràctica.

Mòdul 3: Pla de convivència i protocols.

1. La convivència escolar. Finalitat i contingut del Pla de Convivència.
1.1. Concepte i aspectes de la convivència escolar.
1.2. Finalitat i objectius de la convivència escolar.
1.3. Anàlisi del centre i la seva convivència.
1.4. Establiment d’objectius després de l’avaluació.

2. El procés d’elaboració del Pla de Convivència.
2.1. Legislació europea, nacional i autonòmica a l’hora d’elaborar un Pla de Convivència.
2.2. Fases de l’elaboració del Pla de Convivència.
2.3. Plans d’acció per a la convivència i protocols.
2.4. Difusió, seguiment i avaluació del Pla de Convivència.

3. Protocols a desenvolupar pel Coordinador de benestar.
3.1. Protocols dirigits a promoure plans de formació sobre prevenció, detecció precoç i protecció dels nens i adolescents, dirigits a la comunitat educativa (professorat, famílies i PAS).
3.2. Protocol de detecció de violència.
3.3. Protocol de mediació i mètodes adequats de resolució de conflictes.
3.4. Protocol per a la prevenció del suïcidi en nens i adolescents.

Projecte Final.

 

METODOLOGIA

Sistema d’aprenentatge centrat en l’alumne basat en exclusius continguts de gran qualitat, adaptats a l’era digital, i tasques eminentment pràctiques que t’ajudaran a practicar i comprendre els continguts treballats en les diferents unitats.

Podràs connectar-te a l’entorn d’aprenentatge quan vulguis i on vulguis, sense desplaçaments i amb un horari 100% flexible. Els continguts estaran disponibles des del primer dia de curs; cada unitat inclou un Test de progressió, així com tasques que incorporen diferents recursos pensats per a un aprenentatge àgil i eficaç.

El curs es tanca amb la realització d’un Projecte final, que pot ser implementat en un context d’aula, en el qual es plasmaran i demostraran les competències teòriques i pràctiques adquirides durant el curs.

Un Tutor amb una sòlida experiència en el sector educatiu t’acompanyarà durant tot el procés d’aprenentatge encarregant-se de la facilitació del curs i oferint-te, a cada moment, les indicacions necessàries perquè puguis avançar i finalitzar la formació amb èxit.

 

AVALUACIÓ

Per superar amb èxit el Curs online de Coordinador de benestar i Delegat de protecció en centres educatius hauràs d’aconseguir una nota igual o superior a 70/100 a partir dels resultats obtinguts en:

 • Tasca Pràctica (30%).
 • Projecte Final (70%).

 

A més, hauràs de complir amb els següents requisits:

 • Completar tots els continguts del curs, inclosos els Test d’Unitat.
 • Superar tots els Test Final de Mòdul (Nota igual o superior a 70/100).
 • Entregar totes les Tasques Pràctiques.
 • Aprovar el Projecte Final (Nota igual o superior a 70/100).

 

EQUIP DOCENT

Direcció del curs i Tutorització:

 • Mª Dolores Hernández: Llicenciada en Dret. Màster en mediació. Advocada i Mediadora. Especialitzada en mediació escolar.
 • Nuria Mª Calvo: Llicenciada en Dret. Procuradora i Mediadora. Coach educativa. Especialitzada en mediació escolar.

 

TITULACIÓ

Universitat San Jorge

Curs homologat com a formació permanent del professorat per la Universitat San Jorge (USJ) amb el reconeixement de 1,8 crèdits europeus ECTS (45 hores).

Aquest curs és vàlid per a puntuar en el barem de mèrits per a les Oposicions a la Funció Pública Docent i Concurs General de Trasllats en qualsevol Comunitat Autònoma segons RD 276/2007 i RD 1364/2010, que reconeixen els cursos de les Universitats amb caràcter general i ajustats en tot als requisits exigits per les Comissions de Baremació. Les especificacions a les quals han d’ajustar-se els barems de mèrits seran determinades sempre en les respectives convocatòries de les diferents Comunitats Autònomes. Per tant, sobre la possibilitat de baremació i altres mèrits serà necessari consultar sempre les bases de cada convocatòria per a assegurar-te que accepten cursos de formació permanent convocats per universitats.

Els alumnes que superin amb èxit aquest curs rebran per correu electrònic un certificat expedit directament per la Universitat San Jorge (USJ) en un termini aproximat de 1-2 setmanes a comptar a partir de la data de finalització del curs. El certificat està signat amb Codi Segur de Verificació (CSV) que acredita la validesa i integritat del document, i inclou les dades de l’alumne juntament amb la durada del curs, les dates, les hores, els crèdits ECTS i el programa del curs en el revers.

 

FORMACIÓ BONIFICABLE

Aquest curs compleix amb tots els requisits establerts per a ser 100% bonificable a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE): no té cap cost per a l’alumne ni el centre educatiu.

Totes les empreses privades o de capital mixt, amb independència de la seva grandària i sector, que tinguin assalariats en la seva plantilla que cotitzin per formació professional, disposen d’un crèdit exclusivament destinat a la formació dels seus treballadors i podran fer-ho efectiu mitjançant l’aplicació de bonificacions en les cotitzacions a la Seguretat Social. Si aquest crèdit no és utilitzat per l’empresa l’any natural, el perd.

Qualsevol centre concertat o privat pot beneficiar-se de la bonificació per a la formació dels seus treballadors. Per tant, tots els docents poden sol·licitar la bonificació de les nostres formacions a través del seu centre.

Si vols contractar una formació bonificada per a un o diversos treballadors del teu centre, truca’ns al 936555566 o escriu-nos a info@iddocente.com i et facilitarem tota la informació necessària. Disposem de documents per a facilitar-vos inscripcions múltiples de diversos participants i, si voleu, podem encarregar-nos de tots els tràmits i gestions en FUNDAE.

Per una altra part, si ets un docent en actiu d’un centre privat o concertat i estàs interessat a realitzar algun dels nostres cursos, consulta prèviament a la teva escola la possibilitat de realitzar-ho mitjançant aquest sistema de bonificacions. Estem a la teva disposició per a facilitar-te qualsevol ajuda que puguis necessitar.

 

PREUS

El preu del curs és de 235 €.

Descomptes per a particulars:

 • Exalumnes: 10% de descompte (210 €).
 • Aturats: 10% de descompte (210 €).
 • Persones amb discapacitat igual o superior al 33%: 10% de descompte (210 €).
 • Membres de família nombrosa: 10% de descompte (210 €).

 

Descomptes per a Entitats Educatives:

 • Centres que ja siguin clients: 10% de descompte (210 €).
 • 3 o més inscripcions de docents d’un nou centre: 10% de descompte (210 €).
 • Consultar descomptes per a grups superiors o projectes personalitzats.

 

Els descomptes no són acumulables.

 

INSCRIPCIONS

Si estàs interessat a inscriure’t, envia’ns emplenat el següent Formulari d’inscripció.

Com a mètodes de pagament, pots triar entre:

 • Targeta dèbit/crèdit.
 • Bizum.
 • Pagament fraccionat.
 • Transferència bancària:
  • Titular: Innovación y Desarrollo Docente
  • Entitat: CAIXABANK
  • Número de compte (IBAN): ES03 2100 3678 0222 0009 7498
  • Concepte: escriu “NOM + COGNOM” de la persona que farà el curs.

 

Una vegada rebem l’ingrés, t’enviarem un e-mail de confirmació i donarem per finalitzat el procés d’inscripció.

El mateix dia d’inici del curs rebràs un correu de benvinguda amb tota la informació necessària per a iniciar la teva formació.

Ens reservem el dret de cancel·lar la celebració del curs quan no s’aconsegueixi el nombre mínim d’alumnes establert. En aquest cas, es retornaria l’import total abonat.

 

GARANTIA DE QUALITAT

Prova el nostre curs sense compromís durant 10 dies i, si no s’ajusta a les teves necessitats o consideres que no és el que estaves buscant, et retornem íntegrament els diners.

Devolució vàlida durant els 10 primers dies des de la data d’inici del curs, condicionada a no haver completat més de 2 Unitats ni haver lliurat cap Tasca.

Prova els nostres cursos sense compromís durant 10 dies!

 

SOL·LICITUD D’INFORMACIÓ

Envia’ns el següent formulari i en un termini inferior a 24 hores t’enviarem tota la informació sol·licitada (comprova la safata de “promocions” o “correu no desitjat” del teu correu electrònic).